سرور مرکزی

T72+

مشاهده محصول

سنسور دما و رطوبت

HTS_22

مشاهده محصول

سنسور دما و رطوبت نمایشگردار

HTS_22D

مشاهده محصول

سنسور فشار تفاضلی

MPS_72

مشاهده محصول

سنسور دما و رطوبت پرتابل

NT100

مشاهده محصول

ماژول پیامک

GSM

مشاهده محصول

سنسور دما و رطوبت پرتابل

NT101

مشاهده محصول

سیستم اینترلاک

اینترلاک 2 درب

مشاهده محصول

سیستم اینترلاک

اینترلاک 3 و 4 درب

مشاهده محصول